Leadership

Srinivasa Gopalan

Srinivasa Gopalan,

Chairman & Managing Director View Linkedin
Karthik Raghuram

Karthik Raghuram,

Head Finance & Legal View Linkedin
G.Srinivasan

G.Srinivasan,

Board Member